Basic course(14 month )
1. Ganesha atharvashirsha
2. Purusha sukta
3. Durga sukta
4. Narayana sukta
5. Shri sukta
6. Medha sukta
7. Vishnu sukta
8. Bhagya sukta
9. Laghu Nyasa
10. RUDRA (namaka)
11. Chamaka
12. Mantra pushpa
13. Nitya pooja vidhi
14. Dasha shanti


Advance Course (3 years)
1.Shiksha Valli
2.bramha Valli
3.bragu Valli
4.mahanaarayanopanishat
5.aruna prashna
6.Mahanyasa vidhi
7.udaka shanti
8.Rakshoghna vidh


Vedamuladhyanam(krishna yajurved) 5 years
1.Brahman
2.aranyaka
3.samhita
4.kaataka
5.ekagni kaand


PRAYOGA VIDHANA (BOUDHAYANA)
After advance course only we can start
1.Pooja vidyaman
2.kalasha sthapana
3.vrata kata
4.udyapana vidhi
5.snanapavanam
6.naandi vidhi
7.punyaha vidhi
8.Homa vidhan
9.VISHESH HOMAVIDHANAM(gana Havana…chanadikahoma)
10.sanskar homa
11.upanayanam
12.vivaha prayogam
13.apara prayogam(shradhhadi vidhi)
14.sutradhyanam

Shloka adhyayan
1.durga sapta shati
2.vishnu sahasra namam
3.aditya hridaya
4.ramaraksha stotram
5.lalita sahasra naman


6.Ganesha Pancharatnam
7. Lakshmi Asthottara Sotram
8.kanakadhara Stotram
9.Soundarya lahari
10.shivanada lahari …
11.shiva manasa pooja
12.nitya prarthana

 


SANSKRIT ADHYANAMA


Basic course
1.akshara bhyasaha for kids( letter practice)
2.shadha (.noun ) dhatu( verb)
3.spoken Sanskrit
4.numbers, time, etc
5.sandhi
6.samaasa
7.karaka
8.krudant
9.avyaya
10.tadhita
11 small stories
12subhashita. etc
Advance cours
1.laghu siddhanta kumudi
2.kayva dhyanam
3.alankar
4.champu kaaya
5.gadya katha


Shastra dhyanam(5 years for each)


1.Vyakaram (grammar)
Including all traditional book

 


2.Vedaanta shastram( indian philosophy)
Bhagavad-Gita with Shankar bhashya
Upanishads
Bhramha sutra bhashyam
Vedanta Sahara
Siddhant lesha Sangraha

If you are taking any exam in Sanskrit …We will teach your syllabus